KI Institute

מכון המחקר KI הושק בשנת 2019 כמרכז מחקר עצמאי המוביל מחקר בריאותי חישובי חדשני עם החזון להשפיע באופן משמעותי על בריאות האדם. המוקד של החברה הוא בפיתוח ויישום מתודולוגיות מחקר חישוביות חדשניות לחקר מאגרי מידע רפואיים, קידום הבנה טובה יותר של בריאות האדם וקידום צעדים לפעולה לשיפורו.

אינטרנט